Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Click-da-click.com cấp cho bạn giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân và không được tải xuống (ngoài bộ nhớ đệm trang) hoặc sửa đổi trang hoặc bất kỳ phần nào của trang, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Click-da -click.com. Giấy phép này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng thương mại trang web này hoặc nội dung của nó, bất kỳ bộ sưu tập và sử dụng bất kỳ danh sách, mô tả hoặc giá sản phẩm nào, bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của trang web này hoặc nội dung của nó, bất kỳ tải xuống hoặc sao chép thông tin tài khoản nào vì lợi ích của người khác thương nhân hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này không được sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của PrinterSupplies.com. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Click-da-click.com và các chi nhánh của chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của Click-da-click mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của PrinterSupplies.com. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào sẽ chấm dứt quyền hoặc giấy phép được cấp bởi PrinterSupplies.com. Bạn được cấp một quyền có giới hạn, có thể huỷ bỏ và không độc quyền để tạo một siêu liên kết đến trang chủ của Click-da-click.com miễn là liên kết đó không miêu tả Click-da-click.com, các chi nhánh của nó hoặc các sản phẩm của họ hoặc dịch vụ trong một vấn đề sai lệch, gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc gây khó chịu. Bạn không được sử dụng bất kỳ biểu tượng Click-da-click.com nào hoặc đồ họa hoặc nhãn hiệu độc quyền khác như một phần của liên kết mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản.


Khách truy cập có thể đăng đánh giá, nhận xét và nội dung khác cũng như gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác, miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc mặt khác gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối và không bao gồm hoặc chứa vi-rút phần mềm, vận động chính trị, chào mời thương mại. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là đánh lừa nguồn gốc của nội dung. Click-da-click.com có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc chỉnh sửa nội dung đó, nhưng không thường xuyên xem xét nội dung đã đăng. Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu và trừ khi chúng tôi có chỉ định khác, bạn cấp cho Click-da-click.com và các chi nhánh của Click-da-click.com và các chi nhánh của nó quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy bỏ và hoàn toàn có thể cấp phép phụ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các sản phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị nội dung đó trên toàn thế giới bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cấp cho Click-da-click.com và các chi nhánh cũng như người được cấp phép phụ của nó quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà bạn đăng rằng nội dung đó là chính xác rằng việc sử dụng nội dung bạn cung cấp không vi phạm chính sách này và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và rằng bạn sẽ bồi thường cho Click-da-click.com hoặc các chi nhánh của nó đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ nội dung bạn cung cấp. Click-da-click.com có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. Click-da-click.com không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải.